Medezeggenschapsraad

De MR-leden stellen zich aan u voor

 

Wij zijn als MR met twee ouders en twee leerkrachten vertegenwoordigd. Dit betekent dat je als ouder bij ons kunt aangeven waar je binnen de school de nadruk op gelegd wilt hebben. Dit kunnen de leerkrachten ook doen. Op bepaalde besluiten heeft de MR adviesrecht en op bepaalde besluiten heeft de MR instemmingsrecht. Dit is erg belangrijk. Zo heb je als ouder via de MR invloed op de koers van de school waar jij jouw kind(eren) aan hebt toevertrouwd. Dus heb je vragen of juist opmerkingen die de hele school aangaan, neem contact met ons op!

Hartelijke groet, 

Inge Britstra (voorzitter), Cor Renzenbrink (lid), David Katuin (secretaris) en Piety Jongsma (lid) 

 

 

Inge Britstra (voorzitter - oudergeleding)

Sinds begin 2020  ben ik voorzitter van de MR van De Delta. Ik ben Inge Britstra, getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik ben MR-lid geworden omdat ik het leuk vind om wat te kunnen betekenen voor school en omdat ik onderwijs belangrijk vind. Als ouder-MR-lid vertegenwoordig ik de belangen van de ouders van De Delta.
 
 

Cor Renzenbrink (oudergeleding) 

Mijn naam is Cor Renzenbrink. Ik loop in mijn veertiger jaren en ben al enige tijd actief in de Medezeggenschapsraad van de Delta. Samen met mijn vrouw hebben wij drie kinderen die alle drie op onze basisschool zitten. De reden om mij destijds aan te melden, was om een kijkje te nemen in de beslissingsmatrix van De Delta. Wat zijn de gedachtegangen achter bepaalde besluiten en in hoeverre hebben onder andere de ouders hier invloed op? 

  

David Katuin (secretaris - personeelsgeleding)
Als leerkracht van groep 7/8 vertegenwoordig ik het personeel in de personeelsgelding van de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR vervul ik de taak van secretaris en verzorg in die hoedanigheid de administratieve zaken van de MR. 

Met ruim 10 jaar ervaring in het primair onderwijs in verschillende rollen neem ik de ervaring van de werkvloer mee
in de overleggen met de MR. Daarbij staat voor mij de leerling altijd centraal met de gedachte: 'Wat betekent dit voor onze leerlingen?'

 

Piety Jongsma (personeelsgeleding)

Ik ben Piety Jongsma. Sinds 2016  zit ik in de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad van de onze basisschool. Als leerkracht ben ik zo ook via de Medezeggenschapsraad betrokken bij onze basisschool. 

Vanuit deze betrokkenheid mag ik meedenken, meepraten, meebeslissen met de oudergeleding van de MR over beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige leeromgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school.

 

 

Wat zijn eigenlijk de bevoegdheden van de MR?

De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel,  worden vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen alleen in het Voortgezet Onderwijs zitting hebben in de MR. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het  instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren. De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. 

 

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. 

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. 

 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;  
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; 
 • Het schoolreglement; 
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

 

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag; 
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding; 
 • Het vakantierooster;
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

 

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:

 • De samenstelling van de formatie;  
 • De taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. 

 

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals: 

 • Verandering van grondstelling van de school; 
 • Vaststelling van de schoolgids;  Vaststelling van de onderwijstijd; 
 • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

(Bron: PO-Raad)

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.