Medezeggenschapsraad

(Foto volgt binnenkort....)
 

MR-Leden

Oudergeleding: Martijn v/d Velde (voorzitter) en Cor Renzenbrink (lid) 

Personeelsgeleding: David Katuin (secretaris) en Piety Jongsma (lid) 

 

Bevoegdheden van de MR

De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel,  worden vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen alleen in het Voortgezet Onderwijs zitting hebben in de MR. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het  instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. 

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. 

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;  
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; 
 • Het schoolreglement; 
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag; 
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding; 
 • Het vakantierooster;
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:

 • De samenstelling van de formatie;  
 • De taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. 

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals: 

 • Verandering van grondstelling van de school; 
 • Vaststelling van de schoolgids;  Vaststelling van de onderwijstijd; 
 • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

(Bron: PO-Raad)

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.