Missie en Visie

Waar we voor staan en gaan 

Ons motto: 'De Delta, basis om te groeien'

 

Onze missie

  • We staan voor toekomstgericht onderwijs en begeleiden ieder kind in zijn/haar ontwikkeling, zodat het zijn/haar eigen identiteit vindt en later zelfstandig en democratisch deel uit kan maken van de samenleving.
  • We staan voor onderwijs vanuit een veilige, uitdagende en inspirerende leeromgeving waarin ieder kind optimaal talenten kan ontwikkelen. Wij hebben vertrouwen in onze leerlingen.
  • We staan voor ontwikkelings- en doelgericht onderwijs en betrekken kinderen hierbij. Zo maken we hen er bewust van dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling.
  • We staan voor onderwijs vanuit een coöperatieve cultuur. We tonen respect voor elkaar, moedigen elkaar aan, zijn positief en vieren samen successen. Daarbij hanteren we duidelijke regels waarop we elkaar mogen aanspreken. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer.
  • Wij zien ouders als partners in de opvoeding. We vinden het belangrijk om regelmatig gesprekken met hen over de ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen te voeren. 

 

Onze visie

De Delta is een open christelijke basisschool. Dit betekent dat iedereen welkom is op onze school. Respect voor elkaars levensvisie en overtuiging is de enige voorwaarde. Voor ons is vooral belangrijk wie je bent en wilt zijn.

In een veranderende wereld willen wij vernieuwend onderwijs bieden, zodat onze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op een zelfstandig leven in de maatschappij.

  • Levensbeschouwelijke visie

We leren kinderen respect en belangstelling voor elkaar en de wereld om hen heen te hebben. Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben allemaal verschillende achtergronden wat betreft levensbeschouwing. We verwachten dat iedereen meedoet aan activiteiten en vieringen rondom identiteit.

Dagelijks besteden we aandacht aan eigentijdse (bijbelse) thema’s met gesprekken, verhalen die ons inspireren, moderne liederen en dramatische werkvormen. 

  • Pedagogische visie (burgerschap en sociale veiligheid)

De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om een gelukkig mens te worden. Pas als kinderen zich veilig voelen, kunnen ze zichzelf en hun talenten optimaal ontwikkelen. Wij werken daarom dagelijks aan een stimulerende en veilige omgeving.Onze visie zit verweven in ons hele onderwijs. Wij geven vertrouwen, zien om naar elkaar, hebben oog voor elkaar en zien de ander staan. Ruimte geven betekent ook ruimte krijgen om jezelf te kunnen zijn. 

Naast gezelligheid zijn ook orde, rust, ruimte, aandacht en kwaliteit belangrijke kernwoorden bij ons op school. De sociaal-emotionele ontwikkeling staat centraal in ons pedagogisch handelen. Binnen de Kanjertraining leren we elkaar wat de invloed is van ons gedrag en dat je hierin keuzes kunt maken. Hoge ambities zijn in het belang van de leerlingen en de school; het uitspreken van deze verwachtingen naar leerlingen en ouders vinden wij belangrijk. Kinderen hebben een stem in onze school: o.a. via de Leerlingenraad stimuleren we kinderen te delen wat hen bezighoudt en wat zij belangrijk vinden.

  • Didactische visie

In acht jaar tijd doorlopen kinderen de basisschool. Het startmoment en de ontwikkeling van een kind bepalen of het meer of minder tijd nodig heeft. We leggen in deze onderwijstijd een basis voor het vervolgonderwijs. Ons onderwijs richten we zo in dat een kind ononderbroken kan ontwikkelen. We stimuleren leerlingen zelfstandig, zelfontdekkend en samenwerkend te leren.

Naast taal, lezen en rekenen schen­ken we aandacht aan de ontwikkeling van creatieve, sociale, emotionele, culturele en lichamelijke vaardigheden. We maken gebruik van nieuwe methodes en een uitdagende leeromgeving. Op onze school werken leerkrachten die zeer gemotiveerd zijn om uit ieder kind het beste te halen. Zij worden regelmatig geschoold. 

Er wordt gedifferentieerd in hoeveelheid instructie, tempo en aanbod. De begaafde leerling krijgt extra en uitdagende stof, terwijl de leerling die moeite heeft met de lesstof extra uitleg krijgt. Sommige leerlingen volgen een eigen leerlijn, zodat verveling en frustraties zoveel mogelijk worden voorkomen.

We spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij en werken toe naar onderwijs vanuit leerlijnen. 

  • Maatschappelijke visie

In een veranderende maatschappij bieden we onze leerlingen toekomstgericht onderwijs. De kinderen hebben vaardigheden nodig die op de basisschool ontwikkeld worden. Werken met ICT-middelen neemt een steeds belangrijkere plek in en ook mediawijsheid krijgt daarbij aandacht. We zijn hierover met de kinderen steeds in gesprek. Als team spelen we in op ontwikkelingen door werkvormen en methodes te kiezen met doelmatige en beredeneerde softwareprogramma’s. 

Als school staan we midden in de samenleving en daarom vinden we thema’s als kunst en cultuur, natuur, techniek, milieu en duurzaamheid belangrijk. In ons aanbod besteden we met uitdagende methodes en materiaal hieraan aandacht, maar ook door projecten en excursies leren we in een betekenisvolle context. Cultuureducatie neemt daarom een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.