Critical Skills

Werkconcept Critical Skills

Vanuit het werkconcept Critical Skills geven we vorm aan ons onderwijs. Het concept is sterk gericht op het ontwikkelen van de benodigde 21e-eeuwse vaardigheden van leerlingen, leerkrachten en het team als geheel. Critical Skills is een dynamisch werkconcept dat gaat over leren. Het concept staat voor een ontwikkelingsgericht mensbeeld. Het gaat over persoonlijk leren, ontwikkelen en over onderwijs, over het unieke van ieder individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving.

Critical Skills combineert noodzakelijke vaardigheden, attituden en inzichten op basis van fundamentele waarden en kennis die er in de 21e eeuw toe doen, met de daarbij passende hedendaagse tools en werkprocedures. Binnen het werkconcept Critical Skills wordt tegemoetgekomen aan de ontwikkelingsbehoeften van de (jonge) mens. De essenties die vanuit het Essentieel Leren zijn opgesteld, liggen ten grondslag aan het dynamisch werkconcept Critical Skills.

 

Het leren vindt plaats in een groep die ook wel leergemeenschap wordt genoemd. Hierin leer je door samen te werken.

Vaardigheden en houdingen die noodzakelijk zijn om te kunnen spreken van een samenwerkende leergemeenschap worden aangeleerd en onderhouden. Feedback is steeds een punt van aandacht om te leren. Dit geheel vormt de basis van de loops van het leren. Daarnaast is het van groot belang te zorgen voor een leerrijke omgeving en betekenisvolle contexten.

 

In de komende jaren zullen we op school het werkconcept verder invoeren en toepassen, omdat wij gemerkt hebben dat dit concept kinderen op een positieve en respectvolle manier met elkaar leert omgaan en samenwerken. We zien kinderen groeien. Dit sluit aan bij onze visie op goed onderwijs en leren. Voor meer informatie over het werkconcept Critical Skills verwijzen we graag naar de website: www.criticalskills.nl

 

Visie op leren

Een positieve sfeer is de basis voor leren en ontwikkelen.  In een rijke, betekenisvolle, veilige en coöperatieve leeromgeving is de betrokkenheid van alle partijen, ook ouders, essentieel. Uitdagingen, doelgericht werken en eigenaarschap zijn cruciale uitgangspunten binnen de samenwerkende leercultuur om de visie op leren te concretiseren.

We stimuleren met name het kritisch denken van onze leerlingen. Hierdoor willen we de betrokkenheid bij het eigen leerproces van de leerlingen vergroten en werken aan zelfregulering. Door steeds meer ruimte te creëren voor eigenaarschap van kinderen neemt het werken vanuit leerlijnen en het stellen van eigen doelen door kinderen een steeds grotere plaats in.

Onze visie op leren komt overeen met de vijf samenhangende visies op leren die elkaar versterken. Dit zijn:

 • challenge based leren; leren door echte en uitdagende vraagstukken a.d.h.v. sleutelvaardigheden.
 • doel- en resultaatgericht leren; leren door (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste resultaten met de hoogste kwaliteit en gerelateerd aan landelijke standaarden.
 • leren in een leercultuur; leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen.
 • ervarings- en toegepast leren; leren door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te ontvangen en je leerpunten ook op andere terreinen toe te passen.

 • leren door verbindingen; leren door in verbinding te zijn met anderen en met inzet van multimedia.

 

Het leerproces

 

Sleutelvaardigheden

Vanuit betekenisvolle en uitdagende leerstof leren kinderen meer. We bieden onze zaakvakken daarom geregeld aan vanuit challenges (uitdagingen). Kinderen ontwikkelen hierbij sleutelvaardigheden die zij nodig hebben in de 21e eeuw. 

 

Praten

 • praten met veel verschillende mensen
 • luisteren naar andere mensen en ze begrijpen
 • zeggen wat goed is en wat nog beter kan als we met elkaar praten
 • op veel manieren laten zien en horen wat je denkt

 

 

 

Maken

 • onze fantasie gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken
 • ontdekken / experimenteren
 • verbanden en overeenkomsten zoeken
 • doorzetten als het tegen zit
 • doorvragen
 • open staan voor nieuwe dingen

 

 

Samen

 • spelen en werken met anderen
 • actief meedoen met je groep
 • je mag het ook oneens met elkaar zijn
 • praten over hoe iets voor jou en een ander voelt
 • verdelen van rollen en taken en een planning maken
 • eerst (na)denken dan doen

 

 

Denken

 • uitleggen of je het ergens mee eens of oneens bent
 • voorspellen wat er kan gebeuren
 • uitleggen wat je gedaan hebt en hoe en waarom
 • woorden gebruiken als: “zou kunnen”, “zelfs”, “misschien” en “stel je voor”

 

 

 

Ik

 • begrijpen waarom we leren
 • het werken beoordelen met kwaliteitskenmerken
 • denken en praten over hoe je je werk beter kan maken
 • denken en praten over de manier waarop je leert en hoe je die beter kan maken
 • leren om vol te houden

 

 

 

 

Opzoeken

 •  eigen ervaringen en kennis gebruiken
 •  praten over de informatie en hoe we die gevonden hebben
 •  gebruik maken van verschillende ict-/informatiebronnen
 •  informatie naar waarde inschatten, ordenen en vergelijken
 •  informatie vastleggen
 •  doelgericht zoeken

 

Oplossen

 • praten over oorzaak en gevolg
 • een ander idee/oplossing proberen
 • vragen stellen en beantwoorden
 • eigen voorkennis gebruiken
 • bedenken hoe we een probleem gaan oplossen en uitleggen hoe je dat gedaan hebt
 • voorspellen wat er zou kunnen gebeuren
 • iets leren, ook als het probleem niet opgelost wordt

 

 

          

 Onderzoeken

 • ontdekken en onderzoeken
 • onderzoeksvragen stellen
 • uitleg geven over onze ontdekkingen
 • informatie verzamelen en ordenen
 • nadenken over hoe we het onderzoek nog beter kunnen maken 

 

 

 

 

Challenges

Leren vanuit een betekenisvolle context stimuleert kinderen. Wij bieden daarom voor onze zaakvakken geregeld een Challenge aan. Er wordt in teams gewerkt en er worden vraagstukken op een creatieve manier opgelost. Op deze manier prikkelen we de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van onze leerlingen. Vanuit verwondering worden vaardigheden aangeleerd die leerlingen in hun verdere schoolloopbaan en leven nodig hebben, zoals samenwerken, analyseren, kritisch denken, oplossen, presenteren en reflecteren.

Na de Challenge wordt er geëvalueerd en reflecteren we met elkaar op wat er is gedaan en wat er is geleerd. Altijd is de focus op kwaliteit gericht. Iedereen is verantwoordelijk en heeft een eigen taak. Er is veel plezier in het leren terwijl we samenwerken. Zo leren we van en met elkaar als leergemeenschap in alle groepen. 

Wanneer de Challenge is gedaan, wordt er aan elkaar gepresenteerd. We hebben daarbij feedback voor elkaar in de vorm van tips en tops. Onze leerkrachten hanteren herkenbare taal en afspraken, zodat onze leerlingen werken aan doelen en kwaliteitseisen. Zij nemen daarbij initiatieven en gaan onderzoekend te werk. 

 

Voor meer informatie over het werkconcept Critical Skills verwijzen we graag naar de website: www.criticalskills.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.